HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Nieuwsbrief

Schrijf je in en
blijf op de hoogte.

Bestuur HV Fijn Wonen

Bestuurssamenstelling vanaf 1 februari 2021
Kleis Willemstein  
Walter Heijnen, dagelijks bestuur
Piet Karman, penningmeester
Petra Brands
Ad Dierks
Ad de Jong
Ad Sinnema
René Visser
Renske Vreugdenhil
Karin van Beers, ambtelijk secretaris ondersteunt het bestuur van HV Fijn Wonen. Karin maakt geen deel uit van het bestuur.

  

Klik voor Wonen
Woonkwartier heeft advies aangevraagd om het optiemodel in het systeem Klik voor Wonen te schrappen. Het bestuur heeft advies gegeven, zie de bijlagen: 20200211_brief_advies_afschaffen_optiemodel_KvW.pdf

20200228Advies_afschaffen_optiemodel_KvW.pdf

20200302_ontvangstbev._advies_afschaffen_optiemodel_KvW.pdf

 

Jaarverslag 2020
In tref je het 2020_Jaarverslag_d.pdf van HV Fijn Wonen aan.

 

 

Bestuur: samenstelling en taken

Wijziging in bestuur HV Fijn Wonen

In 2020 heeft het bestuur ingestemd met een plan van aanpak om te komen tot versterking van de vereniging. Het bestuur heeft besloten de structuur van de vereniging aan te passen. Vorig jaar werd besloten om de afdelingen op te heffen en de afdelingsfunctionarissen de gelegenheid te geven om toe te treden tot het bestuur. De functionarissen die in de afdeling actief waren zijn toegetreden tot het bestuur. Hiermee is het bestuur uitgebreid tot 9 personen. 

 

Vervolgens kunnen de verschillende onderwerpen en taken die op het bord komen van het bestuur verdeeld worden onder de bestuursleden. Wanneer dit gewenst is, kunnen belangstellende huurders gevraagd worden om samen met de vertegenwoordigers van het bestuur een mening of advies voor te bereiden.  De leden die in de afdelingen actief waren zetten zich in bij initiatieven vanuit de vereniging zelf of door onderewerpen die aangegedragen worden door Woonkwartier. 

 

Besluitvoorstel

Gezien het bovenstaande wordt het bestuur voorgesteld te besluiten om:
de werkgroepleden te benoemen als bestuurslid en dit besluit t.z.t. voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering;

-         -  Hun benoeming op te nemen in het rooster van aftreden;

-        -   De bestaande werkgroepen op te heffen;

-       -    Geen nieuwe werkgroepen in het leven te roepen;

-         -  De structuuraanpassing en wijziging van het bestuur t.z.t. te communiceren naar Woonkwartier en de huurders;

-         -  Deze wijzigingen voor zover nodig, mee te nemen bij de aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement.

 Bovenstaand besluit is in de vergaderign van 3 februari 2021 door het bestuur genomen.

Dageljks Bestuur
Ook is in de vergadering van 3 februari besloten een Dagelijks Bestuur te formeren. Klik hier voor het besluit van het dagelijks bestuur.
Als voorzitter is Kleis Willemstein gekozen. In een Algemene Ledenvergadering- welke gepland wordt op een nader te bepalen moment- zal aan de leden toestemming gevraagd worden voor de bestuurssamenstelling.

Bestuursvergaderingen HV Fijn Wonen

Een keer per maand houdt de het bestuur van HV Fijn Wonen vergadering.

Prestatieafspraken met de gemeenten Halderberge - Moerdijk - Steenbergen

Onderwerpen die in de vergadering aan de orde komen zijn:

 • Jaarlijkse huuraanpassing; een van de belangrijkste onderdelen van HV Fijn Wonen. Hiervoor heeft de vereniging
  het recht van instemming
 • Streefhuurbeleid
 • Klik voor Wonen systeem
 • Klachten
 • Bewonerscommissies
 • Begroting Woonkwartier
 • Duurzaamheid
 • HV Fijn Wonen nieuws
 • Samenwerking met de afdeling
 • Geschillencommissie
 • Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)
 • Trouw huurderschap
 • Samenwerkingsovereenkomst met Woonkwartier
 • Prestatieafspraken met de gemeenten en Woonkwartier en wat verder ter tafel komt.

Agenda HV Fijn Wonen

Woensdag 14 juli : Monitoren Jaarschijf Gem. Steenbergen -Woonkwartier -HV Fijn Wonen

 

Maandag 19 juli: Ondertekening prestatieafspraken Halderberge -Moerdijk - Woonkwartier - HV Fijn Wonen

Dinsdag 28 september: Veerhuis, Oud Gastel

19:00 uur: Algemene Ledenvergadering HV Fijn Wonen

 Kwartslag en Info HV Fijn Wonen Nieuws digitaal:
Via Woonkwartier (0168- 3500 00) kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief enkel digitaal wilt ontvangen. U krijgt het blad niet meer over de post.

Meldpunt Crisiszorg
Calamiteiten_Klik_hier.pdf

Woonbond: problemen met de verhuurder? Neem contact op met de huurderslijn:
ma-donderdag van 10:00-13:00 uur:020-551 77 55

Zonnepanelen: lees hier en HV_uitonsdak.pdf
 

 

 

 

 

 

 

© Fijn Wonen 2021
website door doubledog