HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Nieuwsbrief

Schrijf je in en
blijf op de hoogte.

Wat doet HV Fijn Wonen
en wat kunnen wij voor u als huurder betekenen?

09-02-2020

Als woningcorporatie is Woonkwartier wettelijk verplicht om een huurdersorganisatie in stand te houden die de belangen van de huurders behartigt. Voor Woonkwartier is dat HV Fijn Wonen. Alle huurders van Woonkwartier zijn automatisch en zonder kosten lid van HV Fijn Wonen. Wilt u geen lid zijn van deze vereniging? Dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar info@hvfijnwonen.nl of door het invullen van de antwoordkaart. De contributie blijft vastgesteld op 0 euro, zodat het lidmaatschap voor de leden gratis blijft, ook in de toekomst.


HV Fijn Wonen wordt, op basis van de Overlegwet, financieel ondersteund door Woonkwartier. Omdat huurgelden de hoofdinkomsten van de corporatie vormen, wordt HV Fijn Wonen indirect door de huurders betaald. HV Fijn Wonen is een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur, Statuten en een Huishoudelijk Reglement. Het bestuur van HV Fijn Wonen wordt benoemd door de leden en hoeft alleen verantwoording af te leggen aan de leden. De leden worden minimaal één keer per jaar door het bestuur uitgenodigd voor een Algemene Ledenvergadering.

De rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de Wet op het Overleg Huurders-Verhuurders die bestaat sinds 01-12-1998. In de Woningwet 2015 staan een aantal nieuwe rechten, die uitsluitend gelden voor huurdersorganisaties in de corporatiesector.

Overlegwet
Volgens de overlegwet hebben huurdersorganisaties (en bewonerscommissies) rechten en bevoegdheden bij tal van onderwerpen.

  • recht op informatie
  • recht op het uitbrengen van (schriftelijk) advies
  • instemmingsrecht

Welk recht in welke situatie geldt af van het onderwerp. Alleen bij het servicekostenbeleid heeft een huurdersorganisatie instemmingsrecht. Daarnaast hebben huurdersorganisaties ook recht op (financiële) ondersteuning om hun werk te kunnen doen.

Naast rechten zijn er volgens de Overlegwet ook een aantal plichten.

  • Een huurdersorganisatie moet een rechtspersoon zijn (vereniging of stichting)
  • Het bestuur van een huurdersorganisatie moet worden gekozen of aangewezen door de achterban
  • De organisatie moet representatief zijn. Dit betekent dat ze moet kunnen aantonen namens de huurders te spreken. De organisatie betrekt de huurders bij haar standpuntbepaling, ze schrijft minstens eenmaal per jaar een vergadering uit voor de huurders en ze geeft alle huurders in woningen die ze vertegenwoordigt, de kans om zich bij haar aan te sluiten. 

Aan een bewonerscommissie worden minder eisen gesteld. Ze hoeft geen rechtspersoon te zijn en geen gekozen bestuur te hebben, maar moet wel aan de andere drie eisen voldoen. De Woonbond heeft een uitgebreide brochure over de Overlegwet.

Woningwet 2015

Huurdersorganisaties in de corporatiesector hebben op grond van de Woningwet 2015 een aantal extra bevoegdheden.

  • Ze mogen hun ‘zienswijze’ geven bij verkoop van huurwoningen
  • Ze kunnen een ‘bindende’ voordracht doen voor minstens een derde van de Raad van Toezicht van een corporatie
  • Ze hebben instemmingsrecht bij fusies tussen corporaties
  • Ze zijn sinds 1 juli 2015 volwaardig (overleg)partner bij het maken van lokale ‘prestatieafspraken’ op het gebied van wonen. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten die afspraken samen maken.

 

 

Statuten en Huishoudelijk Reglement

01-07-2019

De Statuten en Het Huishoudelijk Reglement zijn niet meer actueel. Doelstelling is deze documenten in 2021 up to date te maken.

 

Agenda HV Fijn Wonen

Kwartslag en Info HV Fijn Wonen Nieuws digitaal:
Via Woonkwartier (0168- 3500 00) kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief enkel digitaal wilt ontvangen. U krijgt het blad niet meer over de post.

Meldpunt Crisiszorg
Calamiteiten_Klik_hier.pdf

Woonbond: problemen met de verhuurder? Neem contact op met de huurderslijn:
ma-donderdag van 10:00-13:00 uur:020-551 77 55

Zonnepanelen: lees hier en HV_uitonsdak.pdf
 

 

 

 

 

 

 

© Fijn Wonen 2021
website door doubledog