HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Nieuwsbrief

Schrijf je in en
blijf op de hoogte.

Waar houdt de HV Fijn Wonen zich mee bezig?

De leden van HV Fijn Wonen houden zich o.a. bezig met onderstaande onderwerpen:
Jaarlijkse huuraanpassing 

Prestatieafspraken met Gemeente Halderberge- Moerdijk -  Steenbergen - Woonkwartier en HV Fijn Wonen
Meedenken met het Duurzaamheid- en Renovatiebeleid van Woonkwartier en gemeenten
Zelf Aangebrachte Voorzieningen beleid ( het ZAV)
Mutatiebeleid en met name de overdracht van roerende zaken 
Klik voor Wonen
Samenwerkingsovereenkomst Woonkwartier - HV Fijn Wonen
Organiseren van Algemene LedenVergadering

Hoe bereiken we de leden en de jonge leden (40-50jaar) 
Het volgen van cursussen/webinars van de Woonbond
Adviseren begroting Woonkwartier

Toezicht op het beleid van Woonkwartier

Het bestuur volgt de ontwikkelingen bij Woonkwartier met betrekking tot: het verhuurbeleid, het beleid inzake het woningbestand; het beleid inzake onderhoud en renovatie; het ondernemingsplan, het portfolioplan en de jaarbegroting.
Het HV Fijn Wonen bestuur continueert in 2020 de overlegvormen met de manager Wonen, Wijken en Kernen en de directeur-bestuurder van Woonkwartier om, vanuit de belangen van de huurders, zo goed mogelijk toe te zien op het verhuurbeleid, het beleidinzake het woningbestand en het beleid inzake onderhoud en renovatie. Getracht wordt om via concrete getallen uit de gegevensbestanden van Woonkwartier duidelijk in beeld te krijgen of de door Woonkwartier geformuleerde doelstellingen en beleidsplannen leiden tot de gewenste resultaten.

Om een goede structuur aan te brengen in het overleg tussen Woonkwartier en de HV Fijn Wonen is een 2019 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. De  getekende overeenkomst tref je hierbij aan: 2019__getekende_ovk_Woonkwartier__HV_Fijn_Wonen.pdf

 

Procedure aanstellen Huurderscommissaris

01-07-2019

Het bestuur van HV Fijn Wonen heeft samen met de Raad van Toezicht (RvT) een protocol opgesteld voor het aanstellen van een (huurders)commissaris. In 2020 treedt een huurderscommissaris af. In overleg met stakeholders van de RvT is een verkenningsafspraak gemaakt aan welk profiel de huurderscommissaris moet voldoen. In bijlage het opgestelde protocol. HV Fijn Wonen heeft de beslissende stem in het aanstellen van de huurderscommissaris. Een niet onbelangrijke taak/rol is voor HV Fijn Wonen weggelegd. Een kennismakingsafspraak wordt gepland met de commissarissen en het bestuur.Kennismaking bestuur HV Fijn Wonen met RvT

09-02-2020

Raad van Toezicht
Recent heeft een eerste kennismakingsafspraak plaatsgevonden met Bernadette Elbers en Mathieu Bel. Zij zijn beiden huurderscommissaris. Aan beide kanten wil men een meer intensief contact. 


Het bestuur van HV Fijn Wonen heeft de beslissende stem bij de aanname van de huurderscommissaris. In de bijlage lees je de procedure voor het aanstellen van een benoeming_huurderscommissaris.pdf
 

Contacten met de Woonbond

De Woonbond is het overkoepelend orgaan van allehuurdersorganisaties in Nederland, waaronder de HV Fijn Wonen. Binnen de Woonbond is veel kennis en ervaring aanwezig op het gebied van Wet- en Regelgeving m.b.t. sociale woningverhuur. Op landelijk niveau is de Woonbond namens de huurders de gesprekspartner van AEDES (het overkoepelend orgaan van de woningcorporaties) en van de politiek.
Iedereen die lid is van de HV Fijn Wonen is automatisch ook lid van de Woonbond en kan deze, waar nodig, om informatie en advies vragen. Natuurlijk kunt u als huurder van Woonkwartier in eerste instantie ook contact zoeken met het bestuur van HV Fijn Wonen. Mogelijk kan het bestuur al de gewenste informatie geven en anders kunnen zij, namens u, contact opnemen met de Woonbond.

Ondersteuning individuele huurders

Een reparatieverzoek, een onderhoudsklacht of een bezwaar over de dienstverlening kunt u op diverse manieren melden bij Woonkwartier. Bent u niet tevreden over de geboden oplossing? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij Woonkwartier. Pas als u zich ook niet kunt vinden in de reactie op deze klacht, kunt u de kwestie voorleggen aan de Regionale Geschillencommissie. Bij hoger oplopende geschillen en voor zwaardere zaken kunt u zich richten tot de landelijke huurcommissie of de rechter.
Formeel heeft het HV Fijn Wonen bestuur geen rol in de klachtenprocedure. Toch staat het u vrij om contact met het bestuur op te nemen wanneer de afhandeling van een klacht niet naar wens verloopt. Mogelijk kunnen wij u toch helpen en voorkomen dat een meningsverschil onnodig hoog oploopt. Bovendien krijgt het bestuur door deze betrokkenheid inzicht in het proces van klachtenafhandeling en kan het indien nodig hierover met Woonkwartier in gesprek gaan.

Betrokkenheid bij complex- en buurtcommissies

Bewonerscommissies

Er zijn verschillende manieren om als huurder direct of indirect betrokken te zijn bij de woonomgeving, het complex en de woning. Er zijn bijvoorbeeld klankbordgroepen of klantenpanels die alleen voor een bijzonder project (bijvoorbeeld bij groot onderhoud of aanpassingen in het complex) in het leven geroepen zijn. Er zijn contactgroepen en werkgroepen van huurders in een complex, die zich samen inzetten om iets te realiseren of om activiteiten binnen een complex organiseren. Maar daarnaast worden alle huurders van Woonkwartier ook formeel vertegenwoordigd door de huurdersvereniging HV Fijn Wonen. De huurdersvereniging houdt  zich, namens alle huurder, in feite bezig met alles waar Woonkwartier zich ook mee bezig houdt, alleen dan vanuit het perspectief van de huurder.  Bewonerscommissies behartigen ook formeel de belangen behartigen van alle huurders in één of meerdere (dichtbij elkaar gelegen) woningcomplexen. De bewonerscommissie lichten we hier toe. 

  

Taken van een bewonerscommissie

De belangrijkste taak van een bewonerscommissie is om namens de bewoners met Woonkwartier in gesprek te gaan over diverse complex brede vragen of suggesties te doen over bijvoorbeeld onderhoud en leefbaarheid in (de directe omgeving) van het complex. Omdat er sprake is van een formele vertegenwoordiging van huurders in een complex en om in aanmerking te komen voor een kostenvergoeding,  zijn de rechten en plichten van bewonerscommissies vastgelegdin de "wet op het Overleg Huurders Verhuurders.

 

 

Rechten van de bewonerscommissie  

In de overlegwet staat oa. dat bewonerscommissies de volgende rechten hebben:  

·       Informatierecht: het recht om informatie van de verhuurder te ontvangen (bijvoorbeeld over renovatie- of sloopplannen). 

·       Overlegrecht: ze kunnen, in bepaalde situaties, aan de verhuurder vragen met hen te overleggen. Dit moet eens per jaar verplicht gebeuren. 

·       Adviesrecht: het recht om advies te geven over voorgenomen beleid.

 ·       Agenderingsrecht: het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten.

 

Erkennen bewonerscommissies door Woonkwartier

 

Woonkwartier erkent een bewonerscommissie als belangenbehartiger van de huurders in een complex, wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

·       Het bestuur van een bewonerscommissie bestaat uit minimaal 3 personen (een voorzitter, secretaris en penningmeester). 

·       Minimaal 70% van de huishoudens (adressen) in een complex heeft (aantoonbaar) schriftelijk ingestemd met vertegenwoordiging door de huurderscommissie. 

·       Een bewonerscommissie is, aantoonbaar, in contact met de huishoudens die zij vertegenwoordigen binnen het complex en met Woonkwartier. Dit houdt in dat zij minimaal: 

o   1x per jaar overlegt met de achterban 

o   1 x per jaar overlegt met (de gebiedsregisseur van) Woonkwartier

 

 Mocht je aanvullende info wensen over de bewonerscommissies neem contact op met de ambtelijk secretaris.

Mauritshof, Klundert
Recent heeft een overleg plaatsgehad over de servicekosten van het Mauritshof te Klundert.
Het verschil in servicekosten was in de gebouwen 4,6 en 8. In samenspraak met de vereniging en Woonkwartier is een goede oplossing tot stand gekomen.

 

 

 

 

 

 

Agenda HV Fijn Wonen

Kwartslag en Info HV Fijn Wonen Nieuws digitaal:
Via Woonkwartier (0168- 3500 00) kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief enkel digitaal wilt ontvangen. U krijgt het blad niet meer over de post.

Meldpunt Crisiszorg
Calamiteiten_Klik_hier.pdf

Woonbond: problemen met de verhuurder? Neem contact op met de huurderslijn:
ma-donderdag van 10:00-13:00 uur:020-551 77 55

Zonnepanelen: lees hier en HV_uitonsdak.pdf
 

 

 

 

 

 

 

© Fijn Wonen 2021
website door doubledog