HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Nieuwsbrief

Schrijf je in en
blijf op de hoogte.

Missie, visie, doelstelling HV Fijn Wonen

09-02-2020

 Missie
De missie van de Huurdersvereniging Fijn Wonen is het behartigen van de belangen voor alle huurders van woningen die door de woningcorporatie Woonkwartier worden verhuurd. Onze missie is om er voor te zorgen dat er in een prettige woonomgeving betaalbare, kwalitatief goede en voldoende huurwoningen zijn. Daarmee is zeggenschap in het beleid van Woonkwartier van groot belang.

  

Visie
De huurdersvereniging wil groeien naar een zelfbewuste, onafhankelijke en professionele  belangenbehartiger. Zelfbewust omdat wij weten wat er bij onze achterban leeft, onafhankelijk omdat wij onze eigen keuzes maken, professioneel omdat wij kennis van de volkshuisvesting en organisatie van de achterban koppelen aan de doelen die we nastreven. De huurdersvereniging is van en voor huurders: een organisatie waarin alle huurders die een bijdrage willen leveren aan de belangenbehartiging en participatie welkom zijn. 

 

Doelstelling
De huurdersvereniging streeft ernaar steeds actief te zijn voor de huurders van Woonkwartier. Door de achterban van relevante informatie te voorzien en belangenbehartiger te zijn voor onze achterban, op basis van de overlegwet, de samenwerkingsovereenkomst met Woonkwartier en het overleg met de gemeente Moerdijk, Halderberge en Steenbergen. De achterban optimaal betrekken bij de besluitvorming,  slagvaardiger en professioneler zijn kernbegrippen in dit proces. Versterking en professionalisering maakt de huurdersvereniging een relevante en niet te negeren gesprekspartner voor Woonkwartier en de gemeenten.

Jaarplan 2021
Het bestuur heeft het jaarplan 2021 vastgesteld. Voor een verkorte versie van het plan klik hier.

 

 

A Het versterken van het professioneel handelen van het bestuur

01-07-2019

Als bestuur gaan we ook in 2020  aan de slag met het versterken van ons professioneel handelen, zowel op individueel- als op teamniveau. Zo volgt zowel het bestuur als de afdelingsfunctionarissen cursussen om de specifieke kennis eigen te maken over allerlei aspecten die te maken hebben met de branche Volkshuisvesting Wonen en Huren.
Tevens gaat het bestuur met een externe adviseur aan het werk om haar profesionaliteit te verbeteren. 

Een Stap Vooruit

Onder leiding van Henry de Miranda, adviseur van de Woonbond, heeft het bestuur van HV Fijn Wonen een professionaliseringsslag gemaakt.  Hiervoor heeft het bestuur een certificaat.pdf behaald.

Effectief vergaderen ( een vergadering van 2 uur niet uit te laten lopen)
Het maken van een werkplan: welke doelen wil het bestuur in 2021 halen?
Het opstellen van een begroting: Aan de hand van het werkplan kan een begroting worden opgesteld

 

A Overlegvormen

Eenmaal per vier weken vergadert het bestuur, tenzij er geen bespreekpunten zijn.
Eenmaal per kwartaal heeft het bestuur overleg met de bestuurder van Woonkwartier.
Eenmaal per kwartaal wordt vanuit Woonkwartier een themasessie georganiseerd waarvoor het bestuur en de afdelingsfunctionarissen van HV Fijn Wonen worden uitgenodigd.
Tweemaal per jaar overlegt het bestuur van HV Fijn Wonen met de volledige Raad van Toezicht.
Eenmaal per jaar vindt een overleg plaats met de Raad van Advies.

Leden zijn actief betrokken met de afronding prestatieafspraken voor de gemeenten Steenbergen, Halderberge en Moerdijk en de kaderbrief.

 

 

 

C Afspraken bewaken fusie organisatie

Afspraken Gemeenten - Woonkwartier - HV Fijn Wonen

 

Om de twee jaar worden prestatieafspraken gemaakt met bovengenoemde organisaties. De afspraken worden vastgelegd en ondertekend. In bijlage 20200210_getek._prestatieafspr._Halderberge_Moerdijk.pdf en 2019-02-13_Bijlagen_jaarschijf_2019.pdf

 

 Een van de belangrijkste taken van de HV Fijn Wonen is het bewaken van afspraken die Woonkwartier maakt. Komt de corporatie haar afspraken na? 

Samenwerkingsovereeenkomst tussen HV Fijn Wonen en Woonkwartier
Eind 2020 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de Woonkwartier en HV Fijn Wonen aangepast en ondertekend.

In deze bijlage tref je de 2021_2022_ondertekende_samenwerkingsovereenkomst.pdf aan.

 

 

 

D Prestatieafspraken voor de gemeente Halderberge/Dinteloord/Moerdijk

01-07-2019

HV Fijn Wonen heeft bij de prestatieafspraken het adviesrecht. Eind 2016 is gestart met de prestatieafspraken voor gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk en Woonkwartier. In 2017 zijn de afspraken concreet gemaakt en zal HV Fijn Wonen kritisch kijken of de afspraken goed nageleefd worden. De afdeling Dinteloord moet haar prestatieafspraken met de gemeente Bergen op Zoom en Stadlander afstemmen. 
In bijlage treft u de "jaarschijf"of te wel de prestatieafspraken aan tussen de gemeente Halderberge - Woonkwartier - HV Fijn Wonen. 

Contacten HV Fijn Wonen met huurders

09-02-2020

Woningbehoefte onderzoek

In 2019 heeft een woningbehoefteonderzoek in West Brabant plaatsgevonden. In Woningbehoefteonderzoek_West-Brabant_Tholen_en_Bevelanden.pdf kunt het onderzoek lezen.

 

Individuele huurders

De huurders van HV Fijn Wonen kunnen bij de vereniging terecht met vragen en opmerkingen via de e-mail en/of telefonisch. We helpen waar dat mogelijk is. En als het nodig is, bespreken we vragen of klachten met Woonkwartier.
In 2020 hebben verschillende huurders contact gehad met de huurdersvereniging. Vragen die veelal gesteld worden zijn:
Renovaties
Zonwering in complexen
Servicekosten
Onderhoud
Huurverhoging
Conflicten

Klachten/individuele belangenbehartiging

Alle huurders die een “klacht’ of een vraag hebben, kunnen een beroep doen op de

huurdersvereniging wanneer naar hun mening de verhuurder tekortschiet in de individuele

dienstverlening. Het bestuur verdeelt de klachten onderling aan de hand van de “kernen” van

Woonkwartier. Vanuit het bestuur wordt zowel met de huurder als met Woonkwartier contact

opgenomen. Mocht de klacht na het doorlopen van de interne klachtenregeling bij Woonkwartier

niet naar tevredenheid behandeld worden of afgerond zijn dan kan de huurder vervolgens naar de

Regionale Geschillencommissie gaan. Daarna staat eventueel de weg naar de Huurcommissie of de

kantonrechter open. Klachten die gaan over de huurprijs , woningwaardering en claims komen niet in aanmerking voor behandeling door de Regionale Geschillencommissie. Dergelijke klachten kunnen, nadat Woonkwartier hierover een definitief standpunt gegeven, voorgelegd worden aan de Huurcommissie of de kantonrechter.

 

 

 

Complex- en bewonerscommissies

Ook een complex- en bewonerscommissie kan zich wenden tot het bestuur van HV Fijn Wonen voor ondersteuning. 

Toezicht op het beleid van Woonkwartier

Het HV Fijn Wonen bestuur continueert in 2020 de overlegvormen met de manager Wonen, Wijken en Kernen en de directeur-bestuurder van Woonkwartier om, vanuit de belangen van de huurders, zo goed mogelijk toe te zien op het verhuurbeleid, het beleidinzake het woningbestand en het beleid inzake onderhoud en renovatie. Getracht wordt om via concrete getallen uit de gegevensbestanden van Woonkwartier duidelijk in beeld te krijgen of de door Woonkwartier geformuleerde doelstellingen en beleidsplannen leiden tot de gewenste resultaten. 
In 2020 zijn er bestuurlijke- en thema overleggen gepland met Woonkwartier. Aan bod komt duurzaamheid, betaalbaar wonen en andere onderwerpen in het belang van de huurder.

 

Agenda HV Fijn Wonen

Kwartslag en Info HV Fijn Wonen Nieuws digitaal:
Via Woonkwartier (0168- 3500 00) kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief enkel digitaal wilt ontvangen. U krijgt het blad niet meer over de post.

Meldpunt Crisiszorg
Calamiteiten_Klik_hier.pdf

Woonbond: problemen met de verhuurder? Neem contact op met de huurderslijn:
ma-donderdag van 10:00-13:00 uur:020-551 77 55

Zonnepanelen: lees hier en HV_uitonsdak.pdf
 

 

 

 

 

 

 

© Fijn Wonen 2021
website door doubledog