HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Nieuwsbrief

Schrijf je in en
blijf op de hoogte.

Informatierecht en adviesrecht

Woonkwartier moet HV Fijn Wonen op verzoek en op eigen beweging informatie verschaffen over allerhande onderwerpen aangaande beleid en beheer die van wezenlijk belang kunnen zijn voor de huurders.
Bij veranderingen in beleid en beheer ten aanzien van deze onderwerpen heeft HV Fijn Wonen een adviesrecht. Dit betekent dat Woonkwartier HV Fijn Wonen in de gelegenheid stelt advies uit te brengen over deze onderwerpen. HV Fijn Wonen krijgt hier tenminste 6 weken de tijd voor. Woonkwartier mag van dit advies afwijken maar kan dit alleen gemotiveerd doen.

 

HV Fijn Wonen heeft een informatierecht, een adviesrecht en een instemmingsrecht ten aanzien van een aantal onderwerpen. Woonkwartier en de HV Fijn Wonenkunnen afspraken maken over het uitbreiden van de onderwerpen waarover de HV Fijn Wonen wordt geïnformeerd.

Het informatie- en adviesrecht betreft de onderstaande onderwerpen:

1. Het in standhouden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en de direct daaraan grenzende woonomgeving;
2. Het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woongelegenheden;
3. Het toewijzings- en verhuurbeleid;
4. De door de verhuurder in het algemeen te hanteren voorwaarden van de overeenkomst van huur en verhuur;
5. Het huurprijzenbeleid;
6. De samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het door de verhuurder aan te bieden pakket van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, het betrekken van een woongelegenheid en het huisvesten van personen;
7. Een voorstel tot een fusie als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van boek 2 Burgerlijk Wetboek;
8. Het beleid over de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de betrokken woongelegenheden of wooncomplexen liggen, en ook over herstructurering van die buurten of wijken;
9. Het beleid over het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvestiging voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven;
10. Overeenkomsten over servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten over het beheer van het verhuurde;
11. De uitspraken van de klachtencommissie van de verhuurder;
12. De beoogde inhoud van de prestatieafspraken tussen de verhuurder en één of meerdere gemeenten bij onderhandelingen over zulke prestatieafspraken.

Instemmingsrecht

Woonkwartier mag een voornemen tot wijzigingen van beleid van vaststelling van servicekosten pas uitvoeren na instemming van HV Fijn Wonen. Dit heeft alleen betrekking op de vaststelling van servicekosten die van toepassing zijn op het gehele woningbezit van HV Fijn Wonen.

Bestuursbesluiten

Alle Huurdersverenigingen hebben drie belangrijke rechten:
Het recht van advies, het recht van informatie en het recht van instemming. Op de jaarlijkse huuraanpassing heeft HV Fijn Wonen het recht van instemming. Het bestuur van HV Fijn Wonen neemt besluiten over de jaarlijkse huuraanpassing, het streefhuurbeleid en de prestatieafspraken. Er kan te allen tijde ongevraagd advies uitgebracht en informatie opgevraagd worden bij Woonkwartier. Er is een goede samenwerking met het bestuur en de woningcorporatie.

Overlegrecht

HV Fijn Wonen kan voor elk overleg met Woonkwartier onderwerpen voor de agenda aandragen. De bestuurder van Woonkwartier kan een onderwerp alleen gemotiveerd weigeren.
Zowel Woonkwartier als de HV Fijn Wonen kunnen, indien dat voor de behandeling van een bepaald onderwerp redelijkerwijs nodig is, een of meerdere deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een overleg. De overige overlegpartners moeten hierover tijdig worden geïnformeerd.

Overlegstructuren bestuur

HV Fijn Wonen bestaat uit een bestuur van 4 personen met vanuit elke kern (Dinteloord, Halderberge en Moerdijk) 2 personen. Onder het bestuur zijn 3 afdelingen (Dinteloord, Halderberge, Moerdijk) geformeerd met de afdelingsfunctionarissen. De verslagen van de bestuursvergadering worden ook naar de afdelingsfunctionarissen verzonden. Per afdeling kan het aantal afdelingsfunctionarissen verschillen van grootte. Het bestuur onderhoudt de contacten met de bestuurder van Woonkwartier. Het bestuur en de afdelingen gaan samen naar de themabijeenkomsten bij Woonkwartier.


Moerdijk/Zevenbergen
Betrokken huurders uit de kern Moerdijk/Zevenbergen zijn van harte welkom bij de HV Fijn Wonen. Meld je aan via de ambtelijk secretaris! 

 

Werkgroepen

09-02-2020

Voor een optimale samenwerking van bestuur en afdeling worden werkgroepen samengesteld. Bijvoorbeeld het het afhandelen van klachten. 1 lid van het bestuur is verantwoordelijk voor klachtafhandeling en vanuit elke afdeling is 1 afdelingsfunctionaris het aanspreekpunt voor de klachten. de Bestuurder geeft de klacht door aan de afdelingsfunctionaris in de desbetreffende afdeling.  Op deze manier worden de werkzaamheden verdeeld en is iedereen op de hoogte wat in de afdeling speelt. De werkgroepen zijn bekend gemaakt. Tijdens Een Stap Vooruit wordt uitleg gegeven wat er van de werkgroep verwacht wordt. Werkgroepen kunnen per onderwerp wisselen van samenstelling.
Onderstaand een indeling van de werkgroepen op dit moment. De verantwoordelijkheid van de werkgroep ligt bij het bestuurslid.

Prestatieafspraken met gemeenten
Dinteloord: René Visser, Piet Karman

Moerdijk en Halderberge: Walter Heijnen, Ad de Jong, functie open voor Moerdijk

Duurzaamheid
Walter Heijnen, Ad de Jong
Klik voor Wonen
René Visser, Renske Vreugdenhil

Begroting
Piet Karman

Met bovenstaande verdeling is er voor elk bestuurslid een vervanger. 

 

Hoe bereik je je achterban?
Het bestuur gaat een themasessie organiseren met een aantal vragen rondom wonen. Deze bijeenkomst zal onder leiding van een professional plaatsvinden. Vanwege corona kan er nog geen datum gepland worden.  

 

Themasessie HV Fijn Wonen

Elke twee maanden organiseert Woonkwartier een themasessie voor het bestuur en afdelingsfunctionarissen van HV Fijn Wonen, en de bestuurder en medewerkers van Woonkwartier. Een onderwerp kan zijn participatie en leefbaarheid.
Themasessies:

Langer thuis Wonen
Betaalbaar Wonen

Duurzaamheid

 

Bestuurlijk overleg met Woonkwartier
Op maandag 15 juni heeft het bestuur samen met de bestuurder en de woonmanager van Woonkwartier een overleg. Onderwerpen die op de agenda staan:
Effecten van het coronavirus op de huurders 
Bezwaarschriften huurverhoging
Professionalisering huurdersvereniging
Prestatieafspraken met Woonkwartier - gemeenten Halderberge -Moerdijk -Steenbergen
Huurdersdag, najaar 2020
en wat verder ter tafel komt.

 

Overlegstructuur afdelingen HV Fijn Wonen

De afdelingen organiseren hun eigen overleggen en maken hiervan verslagen. De verslagen worden naar het bestuur verzonden.De verslagen van de bestuursvergaderingen van HV Fijn Wonen worden ook naar de afdelingen verzonden.

 

Versterken band met de huurders en digitale participatie
Om de ontwikkelingen te volgen van wijk- en complexcommissies ontvangt HV Fijn Wonen van de wijkregisseurs de verslagen van de overleggen die met de diverse commissies plaatsvinden. Via de verslagen kan het bestuur de ontwikkelingen binnen de commissies volgen, en indien nodig, de commissies ondersteunen.

Agenda HV Fijn Wonen

3 juni 2020: bestuursvergadering HV Fijn Wonen
23 juni 2020: Raad van Toezicht - Bestuur HV Fijn Wonen
10 juli 2020: kennismaking met RvC
Algemene LedenVergadering: Najaar
Meedenkers gevraagd: najaar

 

 

 

 

 

 

 

© Fijn Wonen 2020
website door doubledog