HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Nieuwsbrief

Schrijf je in en
blijf op de hoogte.

Informatierecht en adviesrecht

Woonkwartier moet HV Fijn Wonen op verzoek en op eigen beweging informatie verschaffen over allerhande onderwerpen aangaande beleid en beheer die van wezenlijk belang kunnen zijn voor de huurders.
Bij veranderingen in beleid en beheer ten aanzien van deze onderwerpen heeft HV Fijn Wonen een adviesrecht. Dit betekent dat Woonkwartier HV Fijn Wonen in de gelegenheid stelt advies uit te brengen over deze onderwerpen. HV Fijn Wonen krijgt hier tenminste 6 weken de tijd voor. Woonkwartier mag van dit advies afwijken maar kan dit alleen gemotiveerd doen.

 

HV Fijn Wonen heeft een informatierecht, een adviesrecht en een instemmingsrecht ten aanzien van een aantal onderwerpen. Woonkwartier en de HV Fijn Wonenkunnen afspraken maken over het uitbreiden van de onderwerpen waarover de HV Fijn Wonen wordt geïnformeerd.

Het informatie- en adviesrecht betreft de onderstaande onderwerpen:

1. Het in standhouden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en de direct daaraan grenzende woonomgeving;
2. Het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woongelegenheden;
3. Het toewijzings- en verhuurbeleid;
4. De door de verhuurder in het algemeen te hanteren voorwaarden van de overeenkomst van huur en verhuur;
5. Het huurprijzenbeleid;
6. De samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het door de verhuurder aan te bieden pakket van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, het betrekken van een woongelegenheid en het huisvesten van personen;
7. Een voorstel tot een fusie als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van boek 2 Burgerlijk Wetboek;
8. Het beleid over de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de betrokken woongelegenheden of wooncomplexen liggen, en ook over herstructurering van die buurten of wijken;
9. Het beleid over het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvestiging voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven;
10. Overeenkomsten over servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten over het beheer van het verhuurde;
11. De uitspraken van de klachtencommissie van de verhuurder;
12. De beoogde inhoud van de prestatieafspraken tussen de verhuurder en één of meerdere gemeenten bij onderhandelingen over zulke prestatieafspraken.

Instemmingsrecht

Woonkwartier mag een voornemen tot wijzigingen van beleid van vaststelling van servicekosten pas uitvoeren na instemming van HV Fijn Wonen. Dit heeft alleen betrekking op de vaststelling van servicekosten die van toepassing zijn op het gehele woningbezit van HV Fijn Wonen.

Bestuursbesluiten

Alle Huurdersverenigingen hebben drie belangrijke rechten:
Het recht van advies, het recht van informatie en het recht van instemming. Op de jaarlijkse huuraanpassing heeft HV Fijn Wonen het recht van instemming. Het bestuur van HV Fijn Wonen neemt besluiten over de jaarlijkse huuraanpassing, het streefhuurbeleid en de prestatieafspraken. Er kan te allen tijde ongevraagd advies uitgebracht en informatie opgevraagd worden bij Woonkwartier. Er is een goede samenwerking met het bestuur en de woningcorporatie.

 

HV Fijn Wonen --> bestuur --> afdelingen en werkgroepen
De leden van HV Fijn Wonen hebben besloten dat de vereniging haar afdelingen loslaat. Alle leden zijn verantwoordelijk voor het gehele werkgebied van HV Fijn Wonen.
Het bestuur heeft besloten een Dagelijks Bestuur aan te stellen: te weten: Walter Heijnen, Ad de Jong en Piet Karman. 
Er wordt op dit moment gewerkt aan een opzet voor het invoeren van een Adviesraad.

Mutatiebeleid bij roerende goederen
Samen met Woonkwartier heeft het bestuur van HV Fijn Wonen het mutatiebeleid rondom roerende zaken voor vetrekkende en nieuwe huurder aangepast.  Een duurzame oplossing voor iedereen. Zodra de bevestiging van Woonkwartier definitief is kunt u de aanpassing op de website lezen.

 

Overlegrecht

HV Fijn Wonen kan voor elk overleg met Woonkwartier onderwerpen voor de agenda aandragen. De bestuurder van Woonkwartier kan een onderwerp alleen gemotiveerd weigeren.
Zowel Woonkwartier als de HV Fijn Wonen kunnen, indien dat voor de behandeling van een bepaald onderwerp redelijkerwijs nodig is, een of meerdere deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een overleg. De overige overlegpartners moeten hierover tijdig worden geïnformeerd.

Overlegstructuren bestuur

Bestuur en leden HV Fijn Wonen
In 2020 heeft het bestuur van HV Fijn Wonen de structuur veranderd. Er is afscheid genomen van de kernen en de afdelingsfunctionarissen. Om betrokken te zijn bij de vereniging mag het niet uitmaken in welke kern je woont.

Het bestuur is groter en de voormalige afdelingsfunctionarissen worden ingezet bij onderwerpen die aangeboden worden.

De themabijeenkomsten bij Woonkwartier zijn voor alle leden van de vereniging. 

 

 

Prestatieafspraken/duurzaamheidsbeleid

09-02-2020

Prestatieafspraken met gemeenten
Dinteloord: René Visser, Piet Karman

Halderberge en Moerdijk: Walter Heijnen, Ad de Jong, Ad Dierks

Duurzaamheid
Walter Heijnen, Ad de Jong
Klik voor Wonen
René Visser, Renske Vreugdenhil

Begroting
Piet Karman

Duurzaamheidsbeleid

Onder leiding van Walter Heijnen is de werkgroep duurzaamheid een goede gesprekspartner voor Woonkwartier. Er is regelmatig overleg over "Duurzaamheid in relatie tot het huurbeleid". Er worden in gezamenlijk overleg uitgangspunten als gezamenlijk doel benoemd welke in het najaar in Kwartslag gepresenteerd worden. De uitgangspunten worden toegevoegd aan de prestatieafspraken. De verduurzaming bereft voorbeeld: "zonnepanelen, alternatieve warmetebronnen en/of het soleren van muren, daken.

 

Gemeente Moerdijk
Elke gemeente heeft de verplichting om voor eind 2021 een warmtevisie vast te stellen. Walter Heijnen, Ad de Jong en Kleis Willemstein vertegenwoordigen het bestuur bij de overleggen met de gemeente Moerdijk.

in bijlage tref je de verslagen aan van de overleggen.
201206_TVW_0.1_Moerdijk.pdf

210119_TVW_Moerdijk_-_2e_stakeholder_bijeenkomst_-_met_verslag.pdf

 

Gemeente Halderberge, Woontafels

WONINGBEHOEFTEPEILING

Voorgaande jaren is er voor de kernen Bosschenhoofd, Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch en Stampersgat, een

woningbehoeftepeiling uitgevoerd. Van Samenstichting tot ontwikkelaar en van zorgorganisatie tot woningcorporatie;

u heeft meegepraat over de situatie op de woningmarkt in deze dorpen. U heeft destijds een waardevolle

bijdrage geleverd. Graag gaan wij opnieuw met u als lokale partner in gesprek om samen een actueel inzicht te

 

krijgen en te houden op de woningmarkt en in de woonwensen binnen onze gemeente.

Binnen de gemeente Halderberge worden 4 bijeenkomsten georganiseerd, zogenaamde woontafels. Ook bij deze, digitale bijeenkomsten, is HV Fijn Wonen vertegenwoordigd. Onderwerpen die aan de orde komen: Woningbouwbehoefte, Wonen en Zorg, Woningen verduurzamen en toekomstbestendig maken en Jong in Halderberge.
Wilt u ook aansluiten? neem dan contact op met Karin van Beers
UitnodigingWoontafels_GemeenteHalderberge.pdf

 

 

 

  

 

Themasessie HV Fijn Wonen

Elke twee maanden organiseert Woonkwartier een themasessie voor het bestuur en afdelingsfunctionarissen van HV Fijn Wonen, en de bestuurder en medewerkers van Woonkwartier. Een onderwerp kan zijn participatie en leefbaarheid.
Themasessies:

Langer thuis Wonen
Betaalbaar Wonen

Duurzaamheid

 

 

 

Agenda HV Fijn Wonen

Kwartslag en Info HV Fijn Wonen Nieuws digitaal:
Via Woonkwartier (0168- 3500 00) kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief enkel digitaal wilt ontvangen. U krijgt het blad niet meer over de post.

Meldpunt Crisiszorg
Calamiteiten_Klik_hier.pdf

Woonbond: problemen met de verhuurder? Neem contact op met de huurderslijn:
ma-donderdag van 10:00-13:00 uur:020-551 77 55

Zonnepanelen: lees hier en HV_uitonsdak.pdf
 

 

 

 

 

 

 

© Fijn Wonen 2021
website door doubledog